تقدیر سپر حیدری از افشین قطبی عکستقدير سپر حيدري از افشين قطبي عکس