ربات اینستاگرام عضوگرام

بازارچه96

سامانه پیام کوتاه

خرید فالوور و ممبر تلگرام

اطلاعــیه پرتال تفریحی خبری نیوزس در جهت ثبت در س

مطالب مهم

تبلیغات

سایت نیازمندی های بازارچه 96
اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ پزشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ/تامین دارو برای بیماران خاص در اولویت است

اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ پزشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ،ﺩﻛﺘﺮ ﻫﺎشمی ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺡ ۸۳ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺩﺭ ۵۳ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ یک ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮلی ﺭا ﺑﺮای ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺧﻮﺩ  ﻫﺰﻳﻨﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭا ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ یک ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ اﺳﺖ.

ﻫﺎشمی با بیان اینکه ﺩﻭﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ تامین دارو برای بیماران خاص  ﺗﻮﺟﻪ ویژه ای ﺩاﺭﻧﺪ، افزود: بعضی اﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﺯ ﻋﻬﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ نمی ﺁﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻭﻳﮋه ای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ.

ﻫﺎشمی ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭﺩ ﺭا برای تامین داروی با کیفیت  ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭان ﺧﺎﺹ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ.

ﻭی با بیان اینکه اﻣﺮﻭﺯ ۸۳ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺩاﺭی می ﺭﺳﻨﺪ و ﻫﺪﻑ، ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ اﺳﺖ، تصریح کرد: اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩاﺭﻭ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮانبخشی و ﻣﺸﺎﻭﺭه ﻫﺎی تخصصی اﺳﺖ.

ﻭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮایطی ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺭا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎتی ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاﺭ می ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻫﺎشمی ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﺩاﺭﻭ ﻛﻪ اﺯ ﻧﮕﺮانی ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﺎﻳﺶ و آرامش  ﺁﻧﺎﻥ می شود.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ نواقصی ﻫﻢ ﺩﺭ اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩهی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ اﺳﺖ.

کلینیک فوق تخصصی بیمارستان دزیانی آماده ارائه خدمت به بیماران خاص است


ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺭﻳﻴﺲ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ نیز ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ: درحوزه بیماران خاص، در استان گلستان ۴۴۴ بیمار تالاسمی، ۲۰۰ بیمار هموفیلی، ۸۳۰ بیمار دیالیزی و ۷۰۰ بیمار ام اسی وجود دارد.


وی ادامه داد: کلینیک فوق تخصصی بیمارستان دزیانی آماده ارائه خدمت به بیماران خاص است و امکاناتی را برای درمان بیماران خاص فراهم کرده است.


ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ افزود: این امکانات مانند، مشاوره تخصصی، ویزیت بیماران، آندوسکوپی، کونودوسکوپی، نوارعصب، نوار عضله، دندانپزشکی و همه امکاناتی که برای بیماران خاص مورد نیاز است را ارائه می‌دهد.


وی گفت: همچنین تزریق خون  در بیمارستان طالقانی مستقر است که در آینده برای بیماران بزرگسال در این مرکز انجام می‌شود.


ﺭﻳﻴﺲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ افزود: در این مرکز خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی و خدمات دارویی نیز ارائه می‌شود.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/م/پ

اﻓﺘﺘﺎﺡ ۸۳ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺩﺭ ۵۳ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲپیشنهاد میشه بخونید : برای مشاهده جزئیات کامل این خبر «اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ پزشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ/تامین دارو برای بیماران خاص در اولویت است»اینجا را کلیک کنید. شفاف سازی:خبر فوق در سایت منبع درج شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است .چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید جهت حذف آن «اینجا» را کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

اخبار برگزیده

هم اکنون میخوانند ..