ربات اینستاگرام عضوگرام

بازارچه96

سامانه پیام کوتاه

خرید فالوور و ممبر تلگرام

اطلاعــیه پرتال تفریحی خبری نیوزس در جهت ثبت در س


مطالب مهم

تبلیغات

سایت نیازمندی های بازارچه 96
قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو

فروش اقساطی ۲ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد - بازپرداخت ۱۸ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۶۶۲٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۱٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان بدون کارمزد - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴٬۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی ۴ ودیعه‌ای به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۶ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۲ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۵ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۹۴٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۶٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۷.۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۸۳٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۸٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۴۷۱٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۸٬۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

طرح فروش ویژه بدون نیاز به ضامن به‌صورت محدود:

پیش‌پرداخت ۶۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۸ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۲٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۵۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۲ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵.۵٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۵ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۴۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۴.۵٪ - بازپرداخت ۳۲ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۰۴۲٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۰٪ - بازپرداخت ۱۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۳۲٬۵ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۵٪ - بازپرداخت ۳۰ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۰٪ - بازپرداخت ۱۲ ماهه - مبلغ اقساط ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان در زمان ثبت نام + ۱۷٬۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان ۴۵ روز پس از پرداخت دوم + ۱۰ میلیون تومان موقع تحویل خودرو - مبلغ تسهیلات ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان باکارمزد ۱۹٪ - بازپرداخت ۲۴ ماهه - مبلغ اقساط ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان - موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری
پیشنهاد میشه بخونید : برای مشاهده جزئیات کامل این خبر «قیمت و شرایط فروش خودروهای رامک خودرو»اینجا را کلیک کنید. شفاف سازی:خبر فوق در سایت منبع درج شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است .چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید جهت حذف آن «اینجا» را کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

اخبار برگزیده

هم اکنون میخوانند ..